Biržų meras ir kunigai susikirto dėl alaus šventės. Ar bus Lietuvoje "Oktoberfest" tipo vėmalų ir myžalų fiesta?

Anonimusas
+ 3 - 1
Автор: Edi­ta Mielionienė
Источник: http://birzietis.lt/?data=2015-05-12&rub=1364476890&...
7533-05-15 (2015 г.), читали 3385
0

Biržų ra­jo­no spau­do­je pa­si­ro­džius pen­kių kon­fe­si­jų ku­ni­gų krei­pi­mui­si dėl ke­ti­na­mos reng­ti alaus šven­tės, me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ku­ni­gus pa­si­kvie­tė į Sa­vi­val­dy­bę dis­ku­si­jai. Po dvi va­lan­das trū­ku­sio po­kal­bio kiek­vie­na pu­sė li­ko prie sa­vo tie­sos: ku­ni­gai ma­si­nių iš­ger­tu­vių mies­te ne­pa­lai­mi­no, o me­ras alaus šven­tės at­si­sa­ky­ti ne­ža­da, nes ki­tos al­ter­na­ty­vos už­tvin­dy­ti Bir­žų vieš­bu­čių, res­to­ra­nų bei baž­ny­čių tu­ris­tais iš Eu­ro­pos ne­ma­to.


V. Valkiūnas - gal laikas savo piarinėje nuotraukoje pasikeisti vandenėlį į bambalį? (LDiena.lt)

Me­ras alaus ne­ge­ria, bet šven­tės no­ri

Su­reng­ti Bir­žuo­se alaus šven­tę pa­si­šo­vė ne bir­žie­čiai, o at­vy­kė­lių ko­man­da – vie­šo­ji įstai­ga „ATW spren­di­mai“. Dėl ga­li­mo šven­tės ren­gi­mo vie­šo­sios įstai­gos at­sto­vai bu­vo at­vy­kę sau­sį, dar prie se­no­sios val­džios, ta­čiau se­no­ji val­džia tuo­met bu­vo už­siė­mu­si rin­ki­mais. Nau­ja­sis me­ras, sa­vo rin­ki­mi­nė­je pro­gra­mo­je ža­dė­jęs at­gai­vin­ti alaus šven­tes, vie­šo­sios įstai­gos at­sto­vų pa­siū­ly­mą priė­mė en­tu­zias­tin­gai, nors pri­si­pa­ži­no: pa­ts alaus ne­ge­ria.

Pask­li­dus ži­niai apie bir­že­lio 6 die­ną nu­ma­ty­tą alaus šven­tę pa­va­di­ni­mu „Alaus ke­lias“, su­kru­to ku­ni­gai. Jiems alaus bo­ka­lais nu­klo­tas sta­las per vi­są mies­to pa­grin­di­nę gat­vę, kaip ža­dė­jo šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, aso­ci­ja­vo­si ne su pra­smin­ga šven­te, o su ma­si­ne gė­ryk­la. Sa­vo nuo­mo­nę jie iš­reiš­kė spau­do­je ir, pa­kvies­ti me­ro, at­vy­ko į Sa­vi­val­dy­bę dis­ku­si­jai.


Alkomafijos samdiniai Biržų savivaldybėje prastūminėja projektą "Vėmalų ir myžalų kelias" (LDiena.lt)

Me­ro kal­ba: kuo alus pra­stes­nis už baž­ny­ti­nį vy­ną?

Ka­dan­gi spau­džia­mas svar­bių rei­ka­lų į su­si­ti­ki­mą vė­la­vo ku­ni­gas Ri­mas Mi­ka­laus­kas, me­ras dis­ku­si­jos pra­dė­ti ne­lei­do – pa­pra­šė ku­ni­gų papasakoti anek­do­tų, kad lau­kiant vė­luo­jan­čio ku­ni­go lai­kas ne­prailg­tų. Sto­jo ty­la. Ne­jau­kią ty­lą pa­si­sten­gė nu­trauk­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­na Vi­re­liū­nie­nė, me­ro už­sa­ky­mu su­skė­lu­si anek­do­tą.

reklama

Tarp­du­ry­je pa­si­ro­džius ku­ni­gui Ri­mui Mi­ka­laus­kui, me­ras pra­dė­jo kal­bą. Tar­si ma­gas iš ki­še­nės iš­si­trau­kęs me­di­nį kiau­ši­nį, ro­dė jį ku­ni­gams ir kal­bė­jo apie Die­vo į jį įdė­tą pro­gra­mą, gy­ve­ni­mą nau­din­gu­mo prin­ci­pais, ga­li­my­bę reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę bei dės­tė ki­tas sun­kiai iš­šif­ruo­ja­mas min­tis. Pa­nar­di­nęs kiau­ši­nį ki­še­nė­je, me­ras kry­po prie es­mės: Bir­žuo­se tu­ri bū­ti kuo dau­giau šven­čių, nes da­bar yra ka­pi­ta­liz­mas ir mes tu­ri­me steng­tis neiš­nyk­ti. O šven­tės – vie­nas iš ga­ran­tų, kad mū­sų kraš­to neap­leis žmo­nės, nes ki­taip nie­ko ki­to ne­liks, kaip gru­pe­lė­mis vaikš­čio­ti vie­niems pas ki­tus.

Vie­nas iš ga­ran­tų, kad neiš­nyk­tu­me, anot V. Val­kiū­no, alaus šven­tė,nes į ją su­va­žiuos tūks­tan­čiai tu­ris­tų su pi­ni­gų mai­šais. O iš ko­kių pi­ni­gų, jei ne iš alaus mė­gė­jų tu­ris­tau­to­jų, bus lo­po­mi baž­ny­čios sto­gai ir re­mon­tuo­ja­mos tvo­ros? Ir nė­ra čia ko nirš­ti ant alaus: pa­sak me­ro, tai ne pa­ts pik­ty­biš­kiau­sias gė­ri­mas. O ir pa­ti baž­ny­čia sėk­min­gai Mi­šių me­tu rek­la­muo­ja vy­ną ir vyn­me­džius. Jei ga­li­ma mi­nė­ti vy­ną, tai kuo pra­stes­nis alus? Ačiū Die­vui, kad bir­žie­čiai alų, o ne deg­ti­nę mauk­da­mi, pa­gal sta­tis­ti­nius duo­me­nis, į pir­mas gre­tas ver­žia­si.

Iš ki­še­nės iš­trau­kęs ru­siš­ko laik­raš­čio iš­kar­pą su pa­ta­ri­mais, kaip vir­ti sriu­bą iš alaus, me­ras ją pa­siun­tė per ran­kas. Ku­ni­gų iš­kar­pa ne­su­do­mi­no.


Kunigai bando atvesti į protą Biržų pavertimo alaus Vasiukais sužavėtą valdininką (LDiena.lt)

Žo­dis kle­bo­nui A. Ne­ve­raus­kui

Iš­rė­žęs pa­gi­ria­mą­jį pa­moks­lą alaus šven­tės idė­jai, me­ras žo­dį su­tei­kė ku­ni­gams ir lie­pė kal­bė­ti tvar­kin­gai, po vie­ną.

Pir­ma­sis pra­dė­jo Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­nas Al­gis Ne­ve­raus­kas, ku­ris su­si­ti­ki­me pa­si­ge­do alu­da­rių ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų. Kle­bo­nas sa­kė, jog alaus šven­tės idė­ja nu­leis­ta iš vir­šaus, nes nie­kas bir­žie­čių neat­sik­lau­sė, ar jie to­kios šven­tės pa­gei­dau­ja. Alaus šven­tė­je kle­bo­nas pa­si­ge­do ir mo­ty­vo: ką mi­nė­si­me ger­da­mi alų? Ar vi­siems tai su­teiks džiaugs­mą? O gal var­žy­si­mės, kas dau­giau alaus iš­gers?

Anot A. Ne­ve­raus­ko, šven­tė tu­ri būti skir­ta vi­siems. Pa­vyz­džiui, mies­to šven­tė­je žmo­nės su­si­tin­ka, bend­rau­ja. Gal­ bū­tų ga­li­ma ak­cen­tuo­ti Jo­ni­nes kaip mies­to glo­bė­jo – Šven­to Jo­no Krikš­ty­to­jo – šven­tę? Tai ak­tua­lu vi­siems žmo­nėms ir šią die­ną švęs­ti tap­tų gra­žia tra­di­ci­ja?

A. Ne­ve­raus­kas svars­tė: ko­dėl to­kia gar­bė alu­da­riams? Kuo pra­stes­ni Bir­žų ke­pė­jai, au­dė­jai? Ko ge­ro alu­da­riai ren­gia šven­tė to­dėl, kad jie kas­met 6 mln. li­tų ski­ria lo­bis­ti­kai ir jie suin­te­re­suo­ti to­kio­mis šven­tė­mis. Kle­bo­nas siū­lė šven­tės ak­cen­tus su­dė­ti ki­tur. Gal­būt Bir­žams rei­kė­tų ama­tų šven­tės? Anot kle­bo­no, ku­ni­gai ne­nu­sis­ta­tę prieš šven­tes, ta­čiau šven­tės ne­tu­rė­tų pra­si­dė­ti alu­mi, nes Bir­žuo­se ir taip ne­jau­ku va­ka­rais mies­tu ei­ti dėl svir­du­liuo­jan­čių pi­lie­čių. Anks­čiau mies­te vy­ku­sios alaus šven­tės, anot A. Ne­ve­raus­ko, nie­ko ge­ro ne­da­vė: pel­ną alu­da­riai iš­si­vež­da­vo, o vie­ti­niai vėma­lus va­ly­da­vo.

Ne­ti­ko nei da­ta, nei šven­tės pa­va­di­ni­mas, nei ak­cen­tai

Jung­ti­nės me­to­dis­tų baž­ny­čios ku­ni­gas Gied­rius Jab­lons­kis pri­ta­rė: rei­kia su­reng­ti ne alaus, o ama­tų ar va­sa­ros pra­džios šven­tę, dau­giau dė­me­sio skir­ti vai­kams.

Sek­mi­nin­kų pa­sto­rius L. Šna­ras pri­si­mi­nė lai­kus, kai per alaus šven­tę ne­no­rė­da­vo dirb­ti Li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­riaus me­di­kai: sky­rių už­pūs­da­vo muš­ty­nė­se su­ža­lo­ti šven­tės da­ly­viai.

Evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios ku­ni­gas Juo­zas Mi­šei­kis sa­kė, jog rei­kė­tų da­ry­ti ama­tų šven­tę, o vie­ną vie­tą ar pa­vil­jo­ną bū­tų ga­li­ma iš­skir­ti ir alui. Ne­pa­ti­ko ku­ni­gui ir nu­ma­ty­ta šven­tės da­ta – bir­že­lio 6-oji, Tė­vo die­nos iš­va­ka­rės. Ar neat­si­tiks taip, kad vai­kai svei­kins nuo pa­gi­rių be­si­va­duo­jan­čius tė­ve­lius?

Agur­kų ka­ra­lius – V. Us­pas­ki­chas, alaus – V. Val­kiū­nas?

Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ku­ni­gas Ri­mas Mi­ka­laus­kas iro­ni­za­vo: pa­gi­rio­ti tė­ve­liai vai­kams dau­giau sal­dai­nių nu­pirks. Pri­dėk prie alaus ka­na­pių, ir Bir­žai kles­tės. Ati­da­ryk baž­ny­čioj kro­me­lį, tai ir baž­ny­čia bus pil­na. Ar to sie­kia­ma? Ar tik V. Val­kiū­nas ne­nu­si­žiū­rė­jo nuo V. Us­pas­ki­cho? Šis ta­po agur­kų ka­ra­liu­mi, gal Val­kiū­nas už­si­ma­nė bū­ti alaus ka­ra­liu­mi? Pa­sak ku­ni­go, šven­tė tu­ri tu­rė­ti pra­smę, tu­rė­ti so­li­du­mo, ku­ris iš­kel­tų mies­tą į ki­tą ly­gį, ne to­kį, koks bu­vo iki šiol. Bir­žams už­ten­ka alaus ke­lių, o alų pa­leis­ti per vi­są mies­tą – ne­žmo­niš­ka. Pa­sak R. Mi­ka­laus­ko, vi­si Bir­žams no­ri ge­ro, ta­čiau ne ant pi­gaus, o ant dva­si­nio pa­ma­to. O kur yra al­ko­ho­lio dva­sia, ne­bė­ra Šven­tosios Dva­sios. Bir­žams tik­tų ama­tų šven­tė, o alus ga­li bū­ti pri­sta­to­mas tam skir­to­je vie­to­je. Ku­ni­gas siū­lė­si net mo­der­nia krikš­čio­niš­ka mu­zi­ka šven­tei pa­si­rū­pin­ti. Su daug ma­žes­niais ho­no­ra­rais, nei už­si­pra­šo žvaigž­du­tės.

reklama

R. Mi­ka­laus­kas su siau­bu pri­si­mi­nė šven­tes, ku­rios vyk­da­vo est­ra­do­je. Po šven­tės tek­da­vo rink­ti šiukš­les šven­to­riu­je, bei kuop­ti pae­že­rę, nes gam­ti­niai rei­ka­lai bū­da­vo at­lie­ka­mi bet kur.

Ku­ni­gas pa­ža­dė­jo: į to­kią šven­tę jis su vai­kais neis.

Alus su­re­mon­tuos baž­ny­čių sto­gus

Išk­lau­sęs ku­ni­gų, me­ras V. Val­kiū­nas dar kar­tą pa­ti­ki­no: Bir­žams rei­kia tu­ris­tų su mai­šais pi­ni­gų. Ir te­bū­nie tie tu­ris­tai pra­si­ge­ria, mes bū­sim tik ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las. O jei ku­ni­gai tu­ri ki­to­kių idė­jų, ku­rios pri­trauk­tų tuos pi­ni­gų mai­šus – va­lio. V. Val­kiū­nas pri­ta­rė, jog į šven­tę rei­kia pri­trauk­ti ama­ti­nin­kų ir to­kių pre­ky­bi­nin­kų, ku­rie par­da­vi­nė­tų ne tik šaš­ly­kus, bet ir meš­ke­res, gu­mi­nes val­tis ir ka­te­rius.

Me­ras dė­ko­jo, kad ku­ni­gai iš­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę, ta­čiau ne­pa­mir­šo pri­min­ti, kad jie yra at­skir­ti nuo vi­suo­ti­nio gy­ve­ni­mo. O tiems, ku­rie da­ly­vau­ja vi­suo­ti­nia­me gy­ve­ni­me, su­prask, šven­čių rei­kia. Kuo dau­giau šven­čių, tuo dau­giau baž­ny­čių sto­gų bus su­re­mon­tuo­ta.

Pa­gi­rio­ti tu­ris­tai už­plūs baž­ny­čias

Kal­bė­da­mas apie šven­tės mo­ty­vus, me­ras sa­kė: tau­ta – Die­vo lei­džia­ma dė­ko­ti, kad tu­ris­tai at­va­žiuos iš Pa­bal­ti­jo. Jie švęs ir dė­kos Bir­žams. Už­suks ir į baž­ny­čias. Tad ir ku­ni­gams bus ge­rai.

Nie­ko blo­go me­ras neįž­vel­gė ir šven­tės da­to­je, t. y. Tė­vo die­nos iš­va­ka­rė­se. Tė­vo die­nos ry­tą išeis tu­ris­tai iš vieš­bu­čių ir tie­siai – į baž­ny­čią. Ir ne nuo sa­ma­go­no plyš­tan­čia gal­va, bet tik alaus pu­te­lės pa­ra­ga­vę.

Ly­go tai – ne Ra­sos

Su nos­tal­gi­ja V. Val­kiū­nas kal­bė­jo apie Ly­go šven­tę Lat­vi­jo­je. Jei Lie­tu­vo­je bū­tų įfor­min­tas ly­gia­die­nis... Anot me­ro, Jo­ni­nių ir Ly­go si­ner­gi­ja pa­da­ro drai­vą. O kas tos Ra­sos Lie­tu­vo­je? R rai­dė sun­kiai iš­ta­ria­ma... Ly­go – tai kaip pre­ky­bi­nis ženk­las.

Alaus ke­lio ba­tai

Kal­bė­da­mas apie „Siū­lo“ in­dė­lį į mies­to šven­tes, me­ras bu­vo ne­pa­ten­kin­tas ir va­di­no „Siū­lą“ aro­gan­tiš­ku. O alu­da­riai gal­būt trans­for­muos alaus ke­lią? Pa­vyz­džiui, pra­dės ga­min­ti ba­tus, ku­riais vaikš­čio­sim tuo alaus ke­liu?

Me­ras siū­lė ku­ni­gams per šven­tes išei­ti į par­kus, gal tuo­met žmo­nės drą­siau per­žengs baž­ny­čių slenks­tį? Kunigai šiai idė­jai pri­ta­rė, ta­čiau ne­ke­ti­na ne­da­ly­vau­ti šven­tė­se, kur do­mi­nuo­ja alus.

Me­ras pri­ta­rė, kad Bir­žus rei­kia au­gin­ti ant dva­si­nio pa­ma­to. Pa­vyz­džiui, kai tu­ris­tai išeis į gat­ves, dai­nuo­to­jai ar šo­kė­jai ga­lė­tų reng­ti re­pe­ti­ci­jas lau­ke kaip Ki­ni­jo­je. Juk tu­ris­tams ne­svar­bu, kaip tie re­pe­tuo­to­jai dai­nuo­ja, svar­bu – dai­nuo­ja.

No­ri tu­ris­tų – or­ga­ni­zuok gė­jų pa­ra­dą

Me­ro min­tys dva­si­nin­kų neį­ti­ki­no. Kam kiš­ti alaus pa­va­di­ni­mą į šven­tės pa­va­di­ni­mą, kam šven­tė­je alų ak­cen­tuo­ti? Me­ras pa­reiš­kė, jog ir jam Die­vas da­vė va­lią ne­su­tik­ti su ku­ni­gų ka­te­go­riš­ku­mu. Svar­bu, kad į Bir­žus at­va­žiuo­tų tu­ris­tų. Kle­bo­nas A. Ne­ve­raus­kas su­py­ko: jei me­ras į Bir­žus no­ri pri­trauk­ti tu­ris­tų, ga­li mies­te su­reng­ti gė­jų pa­ra­dą. Tu­ris­tai at­va­žiuos ne tik iš Eu­ro­pos, bet ir iš vi­so pa­sau­lio. Šven­tės mies­te – ge­rai, ta­čiau ne bet ko­kia kai­na. Juk pa­ts me­ras iš­si­ta­rė, kad alu­da­riai šven­tės ne­pra­šė, ku­ni­gai jos ne­no­ri, mies­te­lė­nai taip pat „Bir­žie­čių žo­dy­je“ liu­di­jo, kad alaus šven­tės jiems ne­rei­kia. Baž­ny­čia ne­be­ži­no, kaip žmo­nes nuo gir­ta­vi­mo gel­bė­ti, o čia alus lie­sis vi­sa­me mies­te. O to­kie pa­va­di­ni­mai kaip alaus sos­ti­nė mies­tui gar­bės ne­da­ro. A. Ne­ve­raus­kas sa­kė, jog vi­sai ne­no­rė­tų bū­ti alaus sos­ti­nės kle­bo­nu.

Iš­sis­ki­rdamas su ku­ni­gais, me­ras džiau­gė­si: jų min­tys su­ta­po 99 pro­cen­tais. Dva­si­nin­kai ma­nė ki­taip: gal­būt min­tys su­ta­po tik vie­nu pro­cen­tu. R. Mi­ka­laus­kas pa­sa­kė: te­bū­nie alaus šven­tė, ta­čiau ku­ni­gų pa­lai­mi­ni­mo ji ne­su­lauks. O kle­bo­nas A. Ne­ve­raus­kas pa­kvie­tė me­rą per alaus šven­tę į per­mal­da­vi­mo pa­mal­das.

---
LDiena.lt: Gegužės 14-ąją Biržų rajono savivaldybė paskelbė (https://www.birzai.lt/index.php?-1080206262):

Biržų aludarių/vasaros sezono pradžios šventė neįvyks

Biržų rajono savivaldybė informuoja, kad 2015 m. birželio 6 d. planuota Biržų aludarių/vasaros sezono pradžios šventė neįvyks, nes sulaukta prieštaringų gyventojų, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir verslo atstovų vertinimų dėl šventės pavadinimo, paskirties, jos rengimo datos bei dėl kitų organizacinio pobūdžio priežasčių.

Idėjos ateityje rengti panašaus formato šventę geriau parengus jos koncepciją ir suderinus organizacinius klausimus nėra atsisakoma.

Biržų rajono savivaldybės informacija

Norisi tik paklausti - kokiu glušiumi reikia būti, kad tik po viešo pasipriešinimo, aktyvaus protesto tas rajoninio valdžios Olimpo kėdės trynėjas suprastų, jog blaivios šventės ir blaivūs žmonės atneš daug daugiau naudos rajonui, kuriame jis paskirtas laikinai prižiūrėti tvarką? 


75% Плюс 75% Plus
25% Минус 25% Minus
3   1
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Sputnik.lt группа в Фейсбуке
Laisva informacija - laisvas žmogus!

ТОП статей

Reklama

Paveiksliukai


VideoДрузья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают