< Pirmyn Atgal >

Paveiksliukas Nr. 5569 / matė 22512Veidmainystė (Mt 23, 1-12). (Sekmadienio, lapkričio 05 d.2017 m. Katalikų Bažnyčios Evangelija.). Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius : " Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkias , nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės juos vadintų 'rabi'. O jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas". O kuo gi skiriasi šiandiena nuo anų dienų: Jėzaus laikų? Niekuo. Tiek anuo metu, tiek dabar savi (sava valdžia) be skrupulų ir galingiau engė ir engia savo tautiečius, negu užkariautojai. Kodėl taip vyksta? Ir tais laikais žmonės nesilaikė Dešimties Dievo Įsakymų ( 613 įvairiausių nurodymų, kad tik nereikėtų tiesiogiai vykdyti Dievo įsakymų, ir valdininkija, alia teisėtai, galėtų kaupti milžiniškus turtus), tas pats ir šiandiena : nėra jokio santykio su Dievu, tik didžiulis išrinktųjų troškimas kuo greičiau pralobti. Visuose valstybiniuose sluoksniuose vien demagogija, melas, vagystės, jau net atviros (liberalų atvejis, sveikatos ministerijos savivalė, švietimo ministerijos nekompetencija ir savivalė ir t.t.). O mes, rinkėjai ką darom, kaip reaguojam? Juk vagia iš mūsų. Pasitikėjom, rinkom. Ir še kad nori. Ir dar su patyčiomis, čia esą tik klaida, o ne vagystė. Tokios šlykščios valdžios elgsenos nebuvo net sovietų okupacijos laikais. Bet juk visi esame Tėvo - Kūrėjo vaikai, broliai ir sesės (jeigu yra kitaip, duokit žinoti), ir mes juos išrinkom, kad jie mums tarnautų (ministras lietuviškai - tarnas), o ne apvaginėtų mus ir dar tyčiotųsi. Atsikvošėkim ir grįžkim į tikėjimą, juk beveik visi esam pakrikštyti (tuo net neabejoju) ir pasielkim pagal Dievo Įstatymą: priverskim atsakyti už įvykdytus nusikaltimus. Kaip tai padaryti? Tais pačiais rinkimais. Todėl kviesčiau visus, ypač tikinčiuosius, imtis šio sunkaus darbo ir susitelkus į nevalstybines institucijas (ar kaip ten pavadintume), ateinančiuose visuose visų pakopų rinkimuose išsirinktume tinkamus, teisius valdžios atstovus. Tikiu, kad tai padaryti esame pajėgūs: jau užaugo nauja karta ir daug daugiau tikinti, negu mūsų karta, kuriai didesnė vertybė yra dvasingumas, o ne gebėjimas, bet kokia kaina krautis turtus, kuri gali jau šiandien atsakingai imtis šio darbo. Mane tai labai džiugina. Tačiau iškart perspėju, kad šiandieninė valdžia tam tikrai trukdys. Bet esame demokratinė (liberalai tikrai tam neprieštaraus) valstybė ir turime garantuotą laisvę taikiu būdu tai daryti . Pabandykim padiskutuoti. Su Dievo palaiminimu galime ne tokius dalykus padaryti. (O gal geriau grįžti į senus laikus ir tegul valdo užkariautojai, nors turėsim kam pasiskųsti?). O dabar norėčiau priminti visiems valdininkams (ne pavaldiniams, bet valdininkams): ar bent suvokiate, kas jūsų laukia? Ir iškart atsakau: iš kur jums žinoti, nes apie Šventąjį Raštą bijote ir išgirsti. Nes, jeigu bent dalis jūsų žinotų Šv. Raštą, tai visi seniai gyventume kaip rojuje. O dabar gerai įsiklausykite sprendimo, kas laukia: Vargas veidmainiams (Mt 23, 13-32). "Vargas jums veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją patekti neleidžiate. Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius. Vargas jums, aklieji vadai, kurie mokote: 'Jei kas prisiektų šventykla, tai nieko, o jei kas prisiektų šventyklos auksu, tai jis įsipareigoja'. Kvaili jūs ir akli. Kas gi didesnis - auksas ar šventovė, kuri pašventina auksą? Arba anot jūsų: 'Jei kas prisiektų aukuru, tai nieko, o jei kas prisiektų atnaša ant aukuro, tai jis įpareigotas'. Akli. Kas gi didesnis - atnaša ar aukuras, kuris pašventina atnašą? Todėl, kas prisiekia aukuru, tas prisiekia ir tuo, kas padėta ant jo, o kas prisiekia šventove, prisiekia ja ir tuo, kas joje gyvena. Ir kas prisiekia dangumi, prisiekia Dievo sostu ir tuo, kas jame sėdi. Vargas jums veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai. jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia Įstatyme, - teisingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano neapleisti. Aklieji vadai, jūs iškošiate uodą, o praryjate kupranugarį... Vargas jums veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo. Aklasai fariziejau. Pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė. Vargas jums veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs panašūs į pabalintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Vargas jums veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs statote pranašams antkapius, puošiate teisiųjų paminklus ir sakote: 'Jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume susitepę pranašų krauju'. Taigi, jūs patys prieš save liudijate, jog esate pranašų žudytojų vaikai. Pripildykite gi savo tėvų saiką."

1   1


5232
26154
5184
27922
4304
28027
5305
26070
5587
23753

Pridėti naują paveiksliuką

Nori prisidėti? Dalinkis paveiksliuku arba įkelk savo!

Komentarai: 032473

35160

35391

28029

28113

25421

29260

27176

26394

28364

27970

27478

25670

27991

27374

27547

28298

21146

21299

20935

21164

20895

21496

21265

21357

23872

25237

28396

26818

30077

29766

27739

20979

20637

29038

29126

19318

19192

20396

20056

Mus skaito